Members Login
Book IMs


Downloads


Komunikasyon 2

Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

•  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
•  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
•  Backward Design.
•  Differentiated Instruction (DI).
•  Tranpormatibong Pagkatuto.
•  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
•  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

1-
Tula - 1

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Tula.

4-
Aralin 1_Ingay at Huni (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tula na pinamagatang “Ingay at Huni “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

2-
Paksa 1: Pagtukoy ng mga huni at tunog ng mga hayop at bagay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy ng mga huni at tunog ng mga hayop at bagay”.

Topic 2

2-
Paksa 2: Pagtukoy ng mga huni at tunog ng mga hayop at bagay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy ng mga huni at tunog ng mga hayop at bagay”.

Lesson 2

Topic 2

4-
Aralin 2_Maging Magalang (Tula, Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula, Diyalogo na pinamagatang “Maging Magalang“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Chapter 2

Lesson 4

Topic 4

4-
Aralin 4_Maging Maayos at Masinop (Katutubong Kuwentong Rebus)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Katutubong Kuwentong Rebus na pinamagatang “Maging Maayos at Masinop “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 5

Topic 5

4-
Aralin 5_Naging Matulungin Si Upo (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang kwento na pinamagatang “Naging Matulungin Si Upo“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 6

4-
Aralin 6_Hating Kapatid (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang kwento na pinamagatang “Hating Kapatid “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 17

2-
Paksa 17: Pagbuo ng semantic web ng kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbuo ng semantic web ng kuwento”.

Topic 18

2-
Paksa 18: Pagbuo ng semantic web ng kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbuo ng semantic web ng kuwento”.

Lesson 6

Topic 5

4-
Aralin 5_Naging Matulungin Si Upo (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang kwento na pinamagatang “Naging Matulungin Si Upo“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 6

4-
Aralin 6_Hating Kapatid (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang kwento na pinamagatang “Hating Kapatid “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 17

2-
Paksa 17: Pagbuo ng semantic web ng kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbuo ng semantic web ng kuwento”.

Topic 18

2-
Paksa 18: Pagbuo ng semantic web ng kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbuo ng semantic web ng kuwento”.

Lesson 7

Topic 1

1-
Tula - 1

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Tula.

4-
Aralin 1_Magmahalan (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Magmahalan “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 7

4-
Aralin 7_ Nais Ko (Tula, Sabayang Pagbigkas)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula, Sabayang Pagbigkas na pinamagatang “Nais Ko“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Chapter 3

Lesson 7

Topic 1

1-
Tula - 1

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Tula

Lesson 8

Topic 1

4-
Aralin 1_Magmahalan (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Magmahalan “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 9

Topic 1

4-
Aralin 1_Ang Unang Bayani (Talambuhay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Talambuhay na pinamagatang “Ang Unang Bayani“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 2

4-
Aralin 2_Si Jose Rizal (Talambuhay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Talambuhay na pinamagatang “Si Jose Rizal “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Chapter 4

Lesson 11

Topic 4

4-
Aralin 4_Pahiyas (Sanaysay na Palarawan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na Palarawan na pinamagatang “Pahiyas“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 12

Topic 1

4-
Aralin 1_Ingay at Huni (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tula na pinamagatang “Ingay at Huni “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

4-
Aralin 1_Magmahalan (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Magmahalan “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 2

4-
Aralin 2_Maging Magalang (Tula, Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula, Diyalogo na pinamagatang “Maging Magalang“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

4-
Aralin 2_Ngumiti Ka (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Ngumiti Ka“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 6

4-
Aralin 6_Sa Aming Barangay (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Sa Aming Barangay“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 13

Topic 1

4-
Aralin 1_Ingay at Huni (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tula na pinamagatang “Ingay at Huni “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

4-
Aralin 1_Magmahalan (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Magmahalan “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 2

4-
Aralin 2_Maging Magalang (Tula, Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula, Diyalogo na pinamagatang “Maging Magalang“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

4-
Aralin 2_Ngumiti Ka (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Ngumiti Ka“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 6

4-
Aralin 6_Sa Aming Barangay (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Sa Aming Barangay“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 14

Topic 2

4-
Aralin 2_Maging Magalang (Tula, Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula, Diyalogo na pinamagatang “Maging Magalang“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 7

4-
Aralin 7_Magbugtungan Tayo (Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Diyalogo na pinamagatang Magbugtungan Tayo“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Chapter 5

Lesson 15

Topic 1

4-
Aralin 1_Kay Dumi! (Palarawang Sanaysay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Palarawang Sanaysay na pinamagatang “Kay Dumi!“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 16

Topic 2

4-
Aralin 2_Katulad Ko ang Aking Alaga (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kwento na pinamagatang “Katulad Ko ang Aking Alaga“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 3

4-
Aralin 3_Halina sa Bukid (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang kwento na pinamagatang “Halina sa Bukid“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 5

4-
Aralin 5_Sagipin ang Ilog (Kuwento, Patalastas, Islogan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwento, Patalastas, Islogan na pinamagatang “Sagipin ang Ilog “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

4-
Aralin 5_Naging Matulungin Si Upo (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang kwento na pinamagatang “Naging Matulungin Si Upo“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 6

4-
Aralin 6_Hating Kapatid (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang kwento na pinamagatang “Hating Kapatid “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 33

2-
Paksa 33: Pagtukoy sa inilalarawang salita; pagbigay ng sariling palagay sa kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy sa inilalarawang salita; pagbigay ng sariling palagay sa

Topic 34

2-
Paksa 34: Pagtukoy sa inilalarawang salita; pagbigay ng sariling palagay sa kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy sa inilalarawang salita; pagbigay ng sariling palagay sa kuwento”.

Topic 51

2-
Paksa 51: Pagtukoy at pagsuri sa detalye at nahagi ng kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy at pagsuri sa detalye at nahagi ng kuwento”.

Topic 52

2-
Paksa 52: Pagtukoy at pagsuri sa detalye at nahagi ng kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy at pagsuri sa detalye at nahagi ng kuwento”.

Lesson 17

Topic 1

4-
Aralin 1_Ingay at Huni (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tula na pinamagatang “Ingay at Huni “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 2

4-
Aralin 2_Maging Magalang (Tula, Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula, Diyalogo na pinamagatang “Maging Magalang“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 18

Topic 1

1-
Tula - 1

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Tula.

Lesson 21

Topic 1

1-
Liham Pangkaibigan

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Liham Pangkaibigan.

Chapter 6

Lesson 18

Topic 59

2-
Paksa 59: Pagsulat ng talaarawan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng talaarawan”.

Topic 60

2-
Paksa 60: Pagsulat ng talaarawan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng talaarawan”.

Lesson 19

Topic 5

4-
Aralin 5_Sagipin ang Ilog (Kuwento, Patalastas, Islogan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwento, Patalastas, Islogan na pinamagatang “Sagipin ang Ilog “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 20

Topic 1

4-
Aralin 1_Kay Dumi! (Palarawang Sanaysay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Palarawang Sanaysay na pinamagatang “Kay Dumi!“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 4

4-
Aralin 4_Pahiyas (Sanaysay na Palarawan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na Palarawan na pinamagatang “Pahiyas“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 21

Topic 1

1-
Liham Pangkaibigan

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Liham Pangkaibigan.

Chapter 7

Lesson 22

Topic 2

4-
Aralin 2_Si Jose Rizal (Talambuhay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Talambuhay na pinamagatang “Si Jose Rizal “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 23

Topic 1

1-
Tula - 1

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Tula.

4-
Aralin 1_Magmahalan (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Magmahalan “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

4-
Aralin 1_Ingay at Huni (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tula na pinamagatang “Ingay at Huni “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 2

4-
Aralin 2_Ngumiti Ka (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Ngumiti Ka“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

4-
Aralin 2_Maging Magalang (Tula, Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula, Diyalogo na pinamagatang “Maging Magalang“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 24

Topic 3

4-
Aralin 3_Asimo (Dulang Di-piksyon)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Dulang Di-piksyon na pinamagatang “Asimo“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 25

Topic 3

4-
Aralin 3_Maitim na Balak (Pabula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Pabula na pinamagatang “Maitim na Balak “ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 4

4-
Aralin 4_Laban Kay Agila (Kuwentong Pabula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwentong Pabula na pinamagatang “Laban Kay Agila“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 26

Topic 1

1-
Liham Pangkaibigan

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Liham Pangkaibigan.

Lesson 27

Topic 1

4-
Aralin 1_Kay Dumi! (Palarawang Sanaysay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Palarawang Sanaysay na pinamagatang “Kay Dumi!“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Lesson 28

Topic 2

4-
Aralin 2_Katulad Ko ang Aking Alaga (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kwento na pinamagatang “Katulad Ko ang Aking Alaga“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 3

4-
Aralin 3_Halina sa Bukid (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang kwento na pinamagatang “Halina sa Bukid“ hango sa aklat ng Komunikasyon 2.

Topic 17

2-
Paksa 17: Pagbuo ng semantic web ng kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbuo ng semantic web ng kuwento”.

Topic 18

2-
Paksa 18: Pagbuo ng semantic web ng kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbuo ng semantic web ng kuwento”.

Topic 33

2-
Paksa 33: Pagtukoy sa inilalarawang salita; pagbigay ng sariling palagay sa kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy sa inilalarawang salita; pagbigay ng sariling palagay sa kuwento”.

Topic 34

2-
Paksa 34: Pagtukoy sa inilalarawang salita; pagbigay ng sariling palagay sa kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy sa inilalarawang salita; pagbigay ng sariling palagay sa kuwento”.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!