Members Login
Book IMs


Downloads


Komunikasyon 3

Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

•  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
•  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
•  Backward Design.
•  Differentiated Instruction (DI).
•  Tranpormatibong Pagkatuto.
•  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
•  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

1-
Alpabetong Filipino

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Alpabetong Filipino.

4-
Sino ang Dapat Igalang? (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tula na pinamagatang “Sino ang Dapat Igalang? “ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

2-
Alpabetong Filipino

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Alpabetong Filipino”.

Topic 2

2-
Alpabetong Filipino

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Alpabetong Filipino”.

Lesson 2

Topic 1

1-
Pangngalan sa Pangungusap

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pangngalan sa Pangungusap.

Topic 2

4-
Magsisi Man (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang kwento na pinamagatang “Magsisi Man “ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Topic 5

2-
Pangngalan ng Tao, Bagay, at Pook

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangngalan ng Tao, Bagay, at Pook”.

Topic 6

2-
Pangngalan ng Tao, Bagay, at Pook

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangngalan ng Tao, Bagay, at Pook”.

Lesson 3

Topic 3

4-
Mapagmalaking Puno ng Saging (Katutubong Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Katutubong Kuwento na pinamagatang “Mapagmalaking Puno ng Saging “ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Topic 11

2-
Kasarian ng Pangngalan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kasarian ng Pangngalan”.

Topic 12

2-
Kasarian ng Pangngalan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kasarian ng Pangngalan”.

Lesson 4

Topic 3

2-
Pangunahing Ideya at Detalye

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangunahing Ideya at Detalye”.

Topic 4

2-
Pangunahing Ideya at Detalye

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangunahing Ideya at Detalye”.

Chapter 2

Lesson 4

Topic 1

1-
Liham Pangkaibigan

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Liham Pangkaibigan.

Topic 13

2-
Parirala o Pangungusap

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Parirala o Pangungusap”.

Topic 14

2-
Parirala o Pangungusap

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Parirala o Pangungusap”.

Topic 15

2-
Liham pangkaibigan at pangangalakal

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Liham pangkaibigan at pangangalakal”.

Topic 16

2-
Liham pangkaibigan at pangangalakal

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Liham pangkaibigan at pangangalakal”.

Topic 33

2-
Magkasingkahulugan o magkasalungat

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Magkasingkahulugan o magkasalungat”.

Topic 34

2-
Magkasingkahulugan o magkasalungat

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Magkasingkahulugan o magkasalungat”.

Lesson 5

Topic 19

2-
Pangungusap na patanong

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangungusap na patanong”.

Topic 20

2-
Pangungusap na patanong

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangungusap na patanong”.

Lesson 6

Topic 17

2-
Pangungusap na pasalaysay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangungusap na pasalaysay”.

Topic 18

2-
Pangungusap na pasalaysay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangungusap na pasalaysay”.

Chapter 3

Lesson 1

Topic 1

4-
Bagong Kaibigan (Komik Strip)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Komik Strip na pinamagatang “Bagong Kaibigan “ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Topic 32

2-
Panghalip na Panao

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip na Panao”.

Lesson 2

Topic 2

4-
Tagbanua (Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Diyalogo na pinamagatang “Tagbanua “ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Lesson 3

Topic 3

4-
Ang Bilin (Talambuhay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Talambuhay na pinamagatang “Ang Bilin “ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Chapter 4

Lesson 3

Topic 4

4-
Sa Piling ng mga Aeta (Kuwentong Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwentong Diyalogo na pinamagatang “Sa Piling ng mga Aeta “ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Topic 35

2-
Panghalip na Paari

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip na Pauri”.

Topic 36

2-
Panghalip na Paari

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip na Pauri”.

Lesson 4

Topic 37

2-
Panghalip Pamatlig

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip Pamatlig”.

Topic 38

2-
Panghalip Pamatlig

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip Pamatlig”.

Lesson 5

Topic 39

2-
Panghalip na Pananong

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip na Pananong”.

Topic 40

2-
Panghalip na Pananong

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip na Pananong”.

Lesson 6

Topic 41

2-
Prediksiyon o paghihinuha

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Prediksiyon o paghihinuha”.

Topic 42

2-
Prediksiyon o paghihinuha

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Prediksiyon o paghihinuha”.

Lesson 7

Topic 7

4-
Halinang Magbugtungan (Bugtong)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang bugtong na pinamagatang “Halinang Magbugtungan“ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Topic 43

2-
Pagsagot sa Bugtong

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsagot sa Bugtong”.

Topic 44

2-
Pagbuo ng sariling bugtong

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbuo ng sariling bugtong”.

Chapter 5

Lesson 15

Topic 1

1-
Pang-uri

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pang-uri.

4-
Alam Mo Ba? (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tula na pinamagatang “Alam Mo Ba?“ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Topic 51

2-
Kaantasan ng Pang-uri

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kaantasan ng Pang-uri”.

Topic 52

2-
Kaantasan ng Pang-uri

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kaantasan ng Pang-uri”.

Lesson 16

Topic 1

1-
Pandiwa

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pandiwa.

Topic 2

4-
Ang Hinagpis ni Ilog (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang kwento na pinamagatang “Ang Hinagpis ni Ilog“ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Topic 55

2-
Pandiwa sa aspektong pangkasalukuyan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pandiwa sa aspektong pangkasalukuyan”.

Topic 56

2-
Pandiwa sa aspektong pangkasalukuyan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pandiwa sa aspektong pangkasalukuyan”.

Lesson 18

Topic 53

2-
Panlapi

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panlapi”.

Topic 54

2-
Panlapi

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panlapi”.

Lesson 19

Topic 5

4-
Ang Tubig (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tula na pinamagatang “Ang Tubig“ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Lesson 20

Topic 6

4-
Piso Mula sa Supot (Dula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang dula na pinamagatang “Piso Mula sa Supot“ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Chapter 6

Lesson 18

Topic 57

2-
Pandiwa sa Aspektong Pangnagdaan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pandiwa sa Aspektong Pangnagdaan”.

Topic 58

2-
Pandiwa sa Aspektong Pangnagdaan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pandiwa sa Aspektong Pangnagdaan”.

Lesson 19

Topic 59

2-
Pandiwa sa aspektong panghinaharap

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pandiwa sa aspektong panghinaharap”.

Topic 60

2-
Pandiwa sa aspektong panghinaharap

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pandiwa sa aspektong panghinaharap”.

Topic 61

2-
Gamit ng Direktoryo ng Telepono

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Gamit ng Direktoryo ng Telepono”.

Topic 62

2-
Gamit ng Direktoryo ng Telepono

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Gamit ng Direktoryo ng Telepono”.

Lesson 21

Topic 77

2-
Paggamit ng Dayagram

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paggamit ng Dayagram”.

Topic 78

2-
Paggamit ng Dayagram

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paggamit ng Dayagram”.

Chapter 7

Lesson 1

Topic 6

4-
Robot, May Kaalaman Ka Ba Rito? (Sanaysay na Impormatibo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na Impormatibo na pinamagatang “Robot, May Kaalaman Ka Ba Rito?“ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Lesson 22

Topic 1

4-
Mga Imbensiyon ng Tsina (Sanaysay na Impormatibo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na Impormatibo na pinamagatang “Mga Imbensiyon ng Tsina“ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Lesson 23

Topic 2

4-
Kilalang Pinuno (Sanaysay na Impormatibo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na Impormatibo na pinamagatang “Kilalang Pinuno“ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Lesson 25

Topic 4

4-
Watawat (Sanaysay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang sanaysay na pinamagatang “Watawat“ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Lesson 26

Topic 5

4-
Alvin's Pizza, Dapat Mong Tikman(Sanaysay na Naggaganyak)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na Naggaganyak na pinamagatang “Alvin's Pizza, Dapat Mong Tikman!“ hango sa aklat ng Komunikasyon 3.

Chapter 8

Lesson 22

Topic 73

2-
Pang-angkop

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pang-angkop”.

Topic 74

2-
Pang-angkop

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pang-angkop”.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!